Go2SEPA
Bestandsconversies makkelijk gemaakt!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden:
Deze voorwaarden
Aanbieder:
De rechtspersoon e-tunity BV, gevestigd te Zwolle, die diensten aanbiedt via de Applicatie aan Afnemers;
Afnemers:
Gebruikers van de Applicatie;
Applicatie:
De applicatie Go2SEPA zoals door Aanbieder beschikbaar gesteld als de web applicatie https://www.go2sepa.nl, maar niet beperkt tot dit ene adres;
Overeenkomst:
Een overeenkomst tussen Aanbieder en Afnemer voor het gebruik van de Applicatie waarbij gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Applicatie voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 4.
 2. Door het aangaan van een Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 2 onder (ii) aanvaardt de Afnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld middels de Applicatie.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Aanbieder en de Afnemer zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).
 5. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Aanbieder een regeling treffen naar redelijkheid.
 6. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Aanbieder en Afnemer het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 - Diensten Applicatie

 1. De Applicatie biedt een dienst voor de Afnemer met bestandsconversies voor betalingsbestanden. De dienstverlening beperkt zich tot de Applicatie.
 2. De Afnemer maakt op de volgende wijze gebruik van de Applicatie:
  (i) De Afnemer registreert en activeert een account;
  (ii) Voor het voltooien van de aanmelding is vereist het aanvinken van het vakje "Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en accepteer deze";
  (iii) Afnemer kan vervolgens zonder bijkomende kosten (gratis) betalingsbestanden converteren waarbij er een maximum bestaat voor het betalingsopdrachten dat kan worden geconverteerd;
  (iv) Afnemer kan "credits" kopen om meer betalingsopdrachten te kunnen converteren, conform de prijsstelling zoals weergegeven in de Applicatie, waarbij per actie van de Afnemer de Applicatie een overzicht van gebruik genereert;
  (v) Gebruik makend van het saldo aan credits kan Afnemer betalingsopdrachten converteren naar SEPA formaat. Per enkele transactie-opdracht (zijnde overboeking of incasso) wordt één credit verbruikt.
 3. Aanbieder zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat de Applicatie zonder technische storingen zal functioneren. Aanbieder kan de beschikbaarheid van de Applicatie of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het uitblijven van beschikbaarheid van de Applicatie, of het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Afnemer de aanmelding voor de Applicatie heeft voltooid en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Applicatie de aanmelding aan de Afnemer heeft bevestigd.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.
 3. Aanbieder is vrij om de prijsstelling per transactie aan te passen voor toekomstige aankopen van credits. Reeds aangekochte credits van Afnemer blijven hierbij onverminderd bruikbaar.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid Aanbieder

 1. Indien de Afnemer door een aan de Applicatie toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst schade lijdt, is Aanbieder met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van artikel 6 aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.
 2. Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Aanbieder of zijn (leidinggevende) werknemers, zijn
  (i) schade aan zaken die door de Opdrachtgever worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf,
  (ii) schade als gevolg van een bedrijfsstilstand of
  (iii) schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als het gevolg van winstderving,
  in alle gevallen van vergoeding uitgesloten.
 3. De Afnemer dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na het ontstaan daarvan aan Aanbieder te melden.
 4. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Aanbieder voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Aanbieder of een dergelijke derde aansprakelijk is.
 5. Aanbieder aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
  (i) de onmogelijkheid om de Applicatie (volledig) te gebruiken;
  (ii) het feit dat de informatie op de Applicatie onjuist, onvolledig of niet actueel is;
  (iii) fouten in de software;
  (iv) het onrechtmatig gebruik van de Applicatie, door Afnemer, namens Afnemer door Aanbieder, of een andere derde;
  (v) gebruik van de persoonsgegevens van de Afnemer door een derde in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of ongevraagde communicatie (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de relevante bepalingen uit de Telecommunicatiewet);
  (vi) schade van welke soort ook, veroorzaakt in de rechtsverhouding tussen de Afnemer en de Aanbieder of in het kader van de totstandkoming ervan; en
  (vii) schade voortvloeiend uit door de Aanbieder aangeboden Content.
 6. Voor zover wettelijk toelaatbaar, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van consumenten niet mag worden uitgesloten, wijst Aanbieder alle andere garanties van welke aard dan ook af.
 7. De bepalingen van dit artikel laten de wettelijke rechten van de Afnemer of de rechten op annulering van de Overeenkomst onverlet.

Artikel 6 - Intellectueel Eigendom

Elk auteursrecht, alle (handels)namen – en merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake elk materiaal of de inhoud (als onderdeel) van de Applicatie berusten bij Aanbieder of zijn licentiegevers. De Afnemer mag dit materiaal alleen gebruiken als hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De Afnemer mag voor zover nodig een kopie maken van een opdracht of van contactgegevens, zoals vermeld in de Applicatie.

Artikel 7 - Vertrouwelijkheid

Aanbieder, zijn personeel en/of voor Aanbieder werkzame personen zullen de door de Afnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Aanbeider mag de door de Afnemer verstrekte informatie verstrekken aan de door haar ingeschakelde derden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten van Aanbieder.

Artikel 8 - Persoonsgegevens

Aanbieder verwerkt persoonsgegevens van de Afnemer in overeenstemming met de privacy policy van de Applicatie.

Artikel 9 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door Aanbieder worden gewijzigd.
 2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving via de Applicatie.
 3. Zowel Afnemer als Aanbieder hebben het recht om bij wijziging van de Algemene Voorwaarden de Overeekomst te beëindigen.

Artikel 10 - Toepasselijk Recht

Op alle Overeenkomsten en door Aanbieder geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing.